Jump to content
WOG Network Center

Regulamin Skarg / Complaints Regulations


Glory

Recommended Posts

  • Administrator

REGULAMIN KAR
Zakładając skargę akceptujesz:
Regulamin kar: https://wognetworkcenter.pl/topic/24510-regulamin-skarg-complaints-regulations/
Regulamin serwera i Polityka Prywatności: https://demon-mu.com/assets/rules.html
Tablica Kar: https://wognetworkcenter.com/topic/19192-warn-list/

Nieznajomość regulaminu nie upoważnia cie do jego łamania.
 
REGULAMIN SKARG:
1. Administracja ma nielimitowana ilość czasu na rozpatrzenie skargi od momentu wstawienia jej przez gracza.
Administratorzy nie muszą posiadać Screen Shotow, żeby ukarać gracza !!!

2. Kary mogą nakładać Administratorzy oraz Game Masterzy.
3. Screeny ważne są tylko 24 godziny od ich zrobienia, screeny w jakikolwiek sposób edytowane przez składającego, będą odrzucane.
4. W skardze mogą się wypowiadać: Administracja serwera oraz Game Masterzy, poszkodowany oraz oskarżony.
5. Należy dostosować się o ogólnego wzoru składania skargi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogólny wzór składania Skarg:
Nazwa Tematu: 
Rodzaj Przewinienia - NICK (osoby na która, składamy skargę).
Poszkodowany: NICK (swojej postaci).
Oskarżony: NICK (osoby, która złamała regulamin).
Powód Skargi: (w zależności jaki punkt regulaminu został złamany).
Screen Shot'y:
1. LINK lub MINATURKA.
2. LINK lub MINATURKA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Każdy screen dołączony do skargi musi posiadać  okno chatu rozwinięte na co najmniej 8 wersów.
 

TABELA KAR:
I. Rodzaje kar.

1% kary = blokada chatu (30 minut)
Jezeli ktoś otrzyma 20% wtedy automatycznie jest to przeliczane i kara wynosi 600 minut (20%).
Blokady Chatu dawane są na postacie natomiast % kary sumuje się na konto gracza.
Przykład: Na koncie są 2 ukarane postacie: Noob1 = 10% , Noob2 = 15%  = łączna kara dla konta to 25%
Jeżeli otrzyma kolejne 10% w kolejnej skardze na tym koncie inna postacią suma będzie juz 35%.
Kare dostaje się za dane przewinienie czyli w tym przypadku (10%) czyli 300 minut blokady.
Po osiągnieciu 100% na koncie - dożywotnia blokada konta

UWAGA! CZAS KARY SIE ZMNIEJSZA TYLKO JEZELI POSTAĆ JEST ONLINE W GRZE!


II. Odwołania od otrzymanej kary.
Gracz ma prawo odwołać się od decyzji Game Mastera w sprawie nałożonej na niego kary. W tym celu musi posiadać twarde dowody oczyszczające go z postawionych mu zarzutów. Składanie odwołań w których gracz nie zamieści żadnych dowodów świadczących o jego niewinności, będzie skutkowało warnem forumowym (10%). Oskarżony ma 48 godzin na odwołanie się od decyzji administracji. Proszę pamiętać, aby podać informacje jakiego konta i kary (link do skargi) dotyczy odwołanie. Odwołania można zamieszczać pod tym adresem: https://wognetworkcenter.com/forum/169-complaint-revocation/


III. Lista Przewinień i Kar.
1. Spam.
Spamowanie, czyli wysyłanie niechcianych wiadomości, jest zabronione. Dotyczy również reklamowania stron www bez pisemnej zgody administracji oraz umieszczania linków referencyjnych do innych serwisów/gier.
Kara od 5% do 100% warn.
2. Przekleństwa i wyzwiska (w każdy możliwy sposób czyt. /post, pm, itp). Nie dotyczy spraw guild i guild alliance.
- kierowane bezpośrednio do innego gracza.
Kara od 5% do 100% warn. 
- obraza rodziny (graczy i AT), wyzwiska w strone rodziców itp.
Kara od 5% do 100% warn.
- obraza zespołu DemonMU.
Kara od 5% do 100% warn.
3. Niedozwolone nazwy postaci oraz gildii.
Używanie wulgarnych, obraźliwych bądź nieetycznych nazw postaci oraz gildii jest zabronione.
Kara 100% warn. Istnieje możliwość odblokowania konta po zobowiązaniu się poszkodowanego do usunięcia postaci lub gildii.
4. Używanie bugów.
Świadome wykorzystywanie błędów w celu zyskania korzyści w grze jest zabronione.
Kara 100% warn.
5. Używanie niedozwolonego oprogramowania czyt. hacki/cheaty wszelkiego rodzaju, ataki na serwer, dupowanie itp oraz wszelkiego rodzaju ogłoszenia sprzedaży tych programów, groźby zniszczenia, spowodowania szkód, używanie modyfikacji clienta, uzywanie innego clienta niz oficjalny. 
Kara 100% warn
6. Handel w rzeczywistości.
Na serwerze DemonMU obowiązuje zakaz sprzedaży kont / itemów w zamian za korzyści majątkowe.
Kara  100% warn.
7. Groźby odnoszące się do życia realnego.
Wszelkie groźby kierowane pod adresem gracza/graczy dotyczące życia realnego są surowo zabronione.
Kara  od 5% do 100% warn.
8. Podszywanie się pod członka zespołu DemonMU.
Podszywanie się pod któregokolwiek z członków Zespołu DemonMU w celu uzyskania własnych korzyści jest zabronione.
Kara 100% warn.
9. Utrudnianie eventu.
Umyślne utrudnianie przeprowadzenia eventu, pomimo ostrzeżeń GM, jest zabronione.
Kara 5% do 100% warn oraz możliwa blokada konta na 24 godziny! (w zaleznosci od decyzji AT lub GMa), możliwe upomnienie.
10. Chat Ban - na serwerze Administracja oraz Game Masterzy  maja prawo nakladac kary w postaci chat bana za niekulturalne zachowanie, spamowanie, wyzwiska, obrazy, wulgaryzmy itp.
Kara od 1 godziny do 48 godzin.
W przypadku skrajnych wulgaryzmów czy obrażania innego gracza Administracja lub Game Masterzy mają prawo nałożyć karę od 1 do 48h chat bana z dodatkową blokada konta oraz warnem adekwatnym do czasu blokady. 
 
Zakaz kopiowania i rozpowszechniania regulaminu bez zgody autora.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COMPLAINTS REGULATIONS
By inserting a complaint you agree to following terms:
Complaits regulations: https://wognetworkcenter.pl/topic/24510-regulamin-skarg-complaints-regulations/
Server rules and Privacy Policy: https://demon-mu.com/assets/rules.html
Warn List: https://wognetworkcenter.com/topic/19192-warn-list/

All members must follow all the rules and regulations implemented on our server.
 
RULES OF COMPLAINTS:
1. The administration has unlimited time to process the complaint.
2. Final decisions about any type of penalty can be made only by Server Admins or Game Masters.
3. Screen shots are valid only for 24 hours and can't be edited by player in any way. Edited screens will be automaticly rejected. 
4. In complaint topic can speak only: Administators, Game Masters, victim and accused player. 
5. You need to follow the pattern of filing a complaint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sample complaint:
Topic: Type of offence and accused player character name.
Your character name
Accused player character name
Accusation
Screen shots
1.Link or thumbnail
2.Link or thumbnail
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. On each screen you have set chat window on at least 8 lines of text.


TABLE OF PENALTIES:

1% penalty = chat ban (30 minutes)
If someone receives 20% then it is automatically recalculated and the penalty is 600 minutes (20%).
Chat bans are given to characters and % of the penalty is added to the player's account.
Example: There are 2 punished characters on the account: Noob1 = 10% , Noob2 = 15%  = the total penalty for the account is 25%
If he receives another 10% in another complaint on this account, the sum will be already 35%.
You get a penalty for a given offense, which in this case (10%), this situation 300 minutes of chat ban.
After reaching 100% on the account - lifetime account ban

 

ATTENTION! PENALTY TIME IS ONLY REDUCED IF THE CHARACTER IS ONLINE IN THE GAME!


APPEAL AGAINST JUDGEMENT.
Player has right to appeal against penalty in 48 hours from judgement announcement Game Masters. To this end player must have hard evidence of his innocence. Appeal must contain character name and link to judgement topic. Appeals can be submitted here: https://wognetworkcenter.com/forum/169-complaint-revocation/


LIST OF OFFENSES AND PENALTIES.
1. Spam.
Spaming, pasting links on game chat, advertising of any MU Online servers, other games or web sites without permission from server Administration is prohibited.
Penalty from 5% to 100% warn.
2.Vulgarisms and insults on game chat. (Not applicable on guild and alliance chat)
- Against another player
Penalty from 5% to 100% warn. 
- Family insult.
Penalty from 5% to 100% warn.
- Insult of server administration.
Penalty from 5% to 100% warn.
3. Prohibited character or guild names.
Use of vulgar, offensive or unethical character or guild names is forbidden.
Penalty 100% warn. There is a posibility to unban account if player will agree to delete character or guild.
4. Use of bugs.
Conscious use of bugs to gain benefits in game is forbidden.
Penalty 100% warn.
5. Use of unauthorized software (Hacks, cheats, attacks on server, item duplication, modified client files)
Penalty 100% warn
6. Trading accounts in real world.
It is forbidden to sell accounts and items in return for financial gain.
Penalty 100% warn.
7. Threats related to real world
Any threats to other player regarding real life are strictly forbidden.
Penalty from 5% to 100% warn.
8. Impersonating administration member.
It is forbidden to impersonate any administration member to obtain your own benefit.
Penalty 100% warn.
9.Obstructing an event.
Obstructing an event despite GM warnings is porhibited.
Penalty 20% warn or 24h account block.
10. Chat Ban – Administration and game masters can use chat ban in case of non cultural player behavior or any type of breaking server rules.
ChatBan 1 hours to 48 hours.
In case of extreme situation GM's can punish player with chatban a penalty from 1h to 48h chat ban with an additional account ban and a warning adequate to the time of the ban.

Copying and dristribution of this rules without author permission is prohibited.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.