Jump to content
WOG Network Center

ChangeLog Edition DemonMU: 19/05/2023


Glory

Recommended Posts

  • Administrator

LISTA ZMIAN: 14/05/2023
1. Zaktualizowano serwer i clienta do najnowszej wersji.
2. Dodano nowy Launcher wymagany do uruchomienia clienta.
3. Zmiana expa na 400x.
4. Wymagane resety do Grand Resa: 60! 700 Bonusowych Creditów.
5. Dodano Launchera jest wymagany do uruchomienia gry!
6. Maksymalna ilosc uruchomien clienta: 4
7. Zmiany w nagrodach za bonusowe GRy. Wiecej info w Guide na www.
8. Stary system respawnu Kunduna.
9. Dodany jeden wiecej Aragog na inwazje.
10. Dodano stary system inwazji Red i Blue Centaurow.
11. Przebudowany event King of MU. Wiecej informacji w Guide na www.
12. Dodatkowe punkty dla gildii za wygrany King of MU: 300 punktów!
13. Dodano system auto ataku, aby uruchomic nalezy uzyc ctrl+F9
14. Dodano zaawansowany antylag system oraz autopot (F7). 
15. Dodano camere 3d (F10, F11).
16. Szansa na wyjęcie i nie spalenie seeda z itemu: 100%!


CHANGELOG: 14/05/2023
1. Update server and client to latest version.
2. Added required to run client Launcher System.
3. Changed experience to 400x.
4. Required reset to GR = 60! 700 Credits Bonus.
5. Added Launcher - is required to start game!
6. Max client start: 4
7. Changed Grand Reset Bonus Reward. More info in guide.
8. Old system respawn Kundun.
9. One more Aragog on Invasion.
10. Add old system Red and Blue Centaur invasion.
11. Re-build event King of MU. More info in guide.
12. Bonus points for the guild for winning King of MU: 300 points!
13. Added auto attack system, use ctrl+F9 to launch
14. Added advanced anti-lag system and autopot (F7).
15. Added 3d camera (F10, F11).
16. Chance to remove and not burn a seed from an item: 100%!

 

LISTA ZMIAN: 15/05/2023
1. Przebudowano PVP MG vs inne klasy.

CHANGELOG: 15/05/2023
1. Re-build PVP MG vs other class.

 


CHANGELOG: 19/05/2023
1. Przebudowano antyhack wbudowany w gameserver.
2. Wprowadzono kilka zmian w systemie questów.
3. Dodano do pobrania nowego clienta z 19/05/2023.
4. Przebudowano system kar, teraz otrzymuje sie blokade chatu! CLICK HERE
5. Dodano nowe opcje do antylaga (F7)
6. Znalezlismy bug na skila Fire Scream, bugowal on ataki innych postaci, zostal wyłączony.
7. Inwazja Kunduna na subie PvP co 3 godziny, na subie NoN co 4 godziny, na subie Vip co 2 godziny (czasy respawnu po zabiciu).
8. Lekko zwieszony exp na Devil Square oraz Blood Castle.


CHANGELOG: 19/05/2023
1. Re-build antihack system build in gs.
2. A few changes in quest system.
3. Uplad New Full Client 19/05/2023
4. Re-build warning system, at the moment we use chatban! CLICK HERE
5. Added new options to antylag (F7).
6. We find bug and disable skill Fire Scream, bugged skills other characters.
7. Invasion Kundun on sub PvP every 3 hours, sub NoN every 4 hours, sub Vip every 2 hours (time respawn after kill).
8. Small boost ex on Devil Square and Blood Castle.

 

LISTA ZMIAN: 24/05/2023
1. Zmniejszona wymagana ilosc mobow do zabicia w 14 quescie. CLICK HERE
2. Zmienione ceny oraz zasady wymian w exchange systemie: CLICK HERE

CHANGELOG: 24/05/2023
1. Reduced required mobs to kill in quest 14. CLICK HERE
2. Changes price and exchange rules in exchange system: CLICK HERE

 

GUIDE SYSTEM - UPDATED!

 

PL: Ciągle pracujemy nad serwerem wiec lista zmian bedzie sie powiększać.
Obecnie pracujemy nad poprawa balansu postaci oraz nowym systemem AH.

ENG: We are still working on the server so the list of changes will be growing.
We are currently working on improving the character balance and the new AH system.

 

NEW SYSTEM GUILD MONEY REWARD!

guildpoolreward.png

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.