Jump to content

Regulamin Skarg / Complaints Regulations


Glory
 Share

Recommended Posts

  • Administrator

REGULAMIN KAR
Zakładając skargę akceptujesz:
Regulamin kar: https://wognetworkcenter.pl/topic/20736-regulamin-skarg-complaints-regulations/
Regulamin serwera i Polityka Prywatności: https://warofglory.pl/assets/rules.html
Tablica Kar: https://wognetworkcenter.com/topic/20735-warn-list/


NIE ROZPATRUJEMY SKARG W WEEKENDY ORAZ ŚWIĘTA!

SKARGI MOGA ROZPATRYWAC ADMINISTRATORZY ORAZ GAME MASTERZY!

W TEMATACH SKARG MOGA WYPOWIADAC SIE I POMAGAĆ W OCENIE POMOCNICY!

BLOKADY ZA SKARGI MOZE NAKLADAC TYLKO ADMINISTRATOR SERWERA (NIE DOTYCZY CHATBANA).


WSZELKIE DOWODY (SS, WIDEO) SĄ WAŻNE PRZEZ 24 GODZINY OD ICH WYKONANIA!

 

Należy dostosować się o ogólnego wzoru składania skargi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogólny wzór składania Skarg:
Nazwa Tematu: 
Rodzaj Przewinienia - NICK (osoby na która, składamy skargę).
Poszkodowany: NICK (swojej postaci).
Oskarżony: NICK (osoby, która złamała regulamin).
Powód Skargi: (w zależności jaki punkt regulaminu został złamany).
Screen Shot'y:
1. LINK lub MINATURKA.
2. LINK lub MINATURKA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


TABELA KAR:

I. Rodzaje kar.
1. 10% - brak kary
2. 20% - blokada konta na czas 24 godziny (1 dzień)
3. 40% - blokada konta na czas 48 godzin (2 dni)

4. 60% - blokada konta na czas 72 godzin (3 dni)
5. 80% - blokada konta na czas 120 godzin (5 dni)
6. 100% - dożywotnia blokada konta

II. Odwołania od otrzymanej kary.
Gracz ma prawo odwołać się od decyzji Game Mastera w sprawie nałożonej na niego kary tylko do administracji serwera. W tym celu musi posiadać twarde dowody oczyszczające go z postawionych mu zarzutów. Składanie odwołań w których gracz nie zamieści żadnych dowodów świadczących o jego niewinności, będzie skutkowało warnem forumowym (10%) oraz zwiększeniem kary o 50% ( wyjątek stanowi kara na 24 godziny, w tym przypadku gracz otrzymuje kolejne 24h i 10% warna forumowego). Oskarżony ma 48 godzin na odwołanie się od decyzji game mastera. Nie mozna odwolać sie od decyzji administratora. Proszę pamiętać, aby podać informacje jakiego konta i kary (link do skargi) dotyczy odwołanie. Odwołania można zamieszczać pod tym adresem: https://wognetworkcenter.com/forum/223-skargi-i-odwołania/


III. Lista Przewinień i Kar.

1. Spam.
Spamowanie, czyli wysyłanie niechcianych wiadomości, jest zabronione. Dotyczy również reklamowania stron www bez pisemnej zgody administracji oraz umieszczania linków referencyjnych do innych serwisów/gier.
Kara od 10% do 100% warn.

2. Przekleństwa i wyzwiska (w każdy możliwy sposób czyt. /post, pm, itp). Nie dotyczy spraw guild i guild alliance.
- kierowane bezpośrednio do innego gracza.
Kara od 10% do 100% warn. 
- obraza rodziny (graczy i AT), wyzwiska w strone rodziców itp.
Kara od 20% do 100% warn.
- obraza zespołu War of Glory.
Kara od 20% do 100% warn.

3. Niedozwolone nazwy postaci oraz gildii.
Używanie wulgarnych, obraźliwych bądź nieetycznych nazw postaci oraz gildii jest zabronione.
Kara 100% warn. Istnieje możliwość odblokowania konta po zobowiązaniu się poszkodowanego do usunięcia postaci lub gildii.

4. Używanie bugów.
Świadome wykorzystywanie błędów w celu zyskania korzyści w grze jest zabronione.
Kara 100% warn.

5. Używanie niedozwolonego oprogramowania czyt. hacki/cheaty wszelkiego rodzaju, ataki na serwer, dupowanie itp oraz wszelkiego rodzaju ogłoszenia sprzedaży tych programów, groźby zniszczenia, spowodowania szkód, używanie modyfikacji clienta, uzywanie innego clienta niz oficjalny. 
Kara 100% warn

6. Handel w rzeczywistości.
Na serwerze War of Glory obowiązuje zakaz sprzedaży kont / itemów w zamian za korzyści majątkowe.
Kara  100% warn.

7. Groźby odnoszące się do życia realnego.
Wszelkie groźby kierowane pod adresem gracza/graczy dotyczące życia realnego są surowo zabronione.
Kara  od 20% do 100% warn.

8. Podszywanie się pod członka zespołu War of Glory.
Podszywanie się pod któregokolwiek z członków Zespołu War of Glory w celu uzyskania własnych korzyści jest zabronione.
Kara od 20% do 100% warn.

9. Utrudnianie eventu.
Umyślne utrudnianie przeprowadzenia eventu, pomimo ostrzeżeń GM, jest zabronione.
Kara 20% do 100% warn oraz możliwa blokada konta na 24 godziny! (w zaleznosci od decyzji AT lub GMa), możliwe upomnienie.

10. Chat Ban - na serwerze Administracja oraz Game Masterzy  maja prawo nakladac kary w postaci chat bana za niekulturalne zachowanie, spamowanie, wyzwiska, obrazy, wulgaryzmy itp.
Kara od 30 minut do 48 godzin.

W przypadku skrajnych wulgaryzmów czy obrażania innego gracza Administracja lub Game Masterzy mają prawo nałożyć karę od 12 do 48h czat bana z dodatkowym, 10% warnem. Jeżeli za powyższe przewinienie zostanie złożona i pozytywnie rozpatrzona skarga wnioskowana przez gracza, warn może wzrosąć od 20 do 100%.
 

11. KS (Kill Steal) sub Vip oraz NoN-PvP dotyczy tylko mapy ARENA -  Wchodzisz na spota i robisz screenshota (należy posiadać ss gdzie widać nazwę suba, można sprawdzić pod "C"),  jak jesteś sam lub jak expisz w party widoczne cale party, co potwierdza twoje/wasze prawo do spota. Screeenshot ważny jest 2 godziny od zrobienia (co 2 godziny wymagany jest nowy screenshot), lecz jeżeli jesteś afk musisz liczyc się z tym że spot możesz stracić.

Osoba, która chce przejąć spot musi mieć screenshoty na afk drugiej osoby, zapytać minimum 3 razy czy jest afk oraz odczekać minimum minut na odpowiedz (wymagany screenshot jako na dowod afk). Jeżeli w tym czasie osoba się nie odezwie traci prawo do spota (screenshot braku odpowiedzi po 5 minutach jako dowod na afk). Wtedy taka osoba może ksuc oraz poprosić admina/gma o przeniesienie do safe zone ze spota afkera (po wcześniejszym zweryfikowaniu czy rzeczywiście jest afk). Jezeli nie bedzie admina czy gma osoba, która wróci  z AFK, a już straciła spot i ksuje musi niezwłocznie go opuścić pod kara 20% warna (skarga na forum z dowodami na afk oraz ksucie - skarge składa osoba, która przejęła spot). Skargi sporne gdzie ciężko będzie określić właściciela spota oraz skargi nieregulaminowe będą odrzucane.

- Screenshot z własnością spota ważny jest 2 godziny od zrobienia, po 2 godzinach nalezy wykonac nowy!
- Najedź kursorem na osobę która ksuje by był widoczny nick!
- Screenshot musi posiadać informacje na temat suba (można sprawdzić pod "C") - wymagany minimum 1 taki screenshot.
- Skargi na AFK mozna składać maxymalnie 24 godziny od zrobienia screeenshotow!
- UWAGA!!!Screenshoty modyfikowane, nie beda brane pod uwagę!!!
- UWAGA!!! AFK NIE JEST ZAKAZANE ORAZ NIE JEST KARANE! STARCIC MOZNA JEDYNIE PRAWO DO SPOTA! 
Jezeli spot zostal przejety, bo osoba jest AFK i chcesz zlozyc skarge na forum o KSucie zostanie ona odrzucona. 
Skarge mozesz zlozyc tylko jezeli osoba nieobecna (AFK), wróci z AFK (da znak obecnosci w grze) i będzie ksula dalej mimo twojego upomnienia i poinformowania o tym ze straciła spota i musi z niego odejść.
- DO ADMINISTRATORA CZY GAME MASTERA MOŻNA ZGŁASZAĆ AFK I KS TYLKO MIEDZY GODZINA 12:00-24:00 (LICZY SIE CZAS SERWERA), W POZOSTAŁE GODZINY OBOWIAZUJA NORMALNE SKARGI ZA KS!

Kara 20% warn.


 
Zakaz kopiowania i rozpowszechniania regulaminu bez zgody autora.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COMPLAINTS REGULATIONS
By inserting a complaint you agree to following terms:
Complaits regulations: https://wognetworkcenter.pl/topic/20736-regulamin-skarg-complaints-regulations/
Server rules and Privacy Policy: https://warofglory.pl/assets/rules.html
Warn List: https://wognetworkcenter.com/topic/20735-warn-list/

All members must follow all the rules and regulations implemented on our server.

WE DO NOT CONSIDER COMPLAINTS ON WEEKENDS AND HOLIDAYS!
 

COMPLAINTS CAN BE CONSIDERED BY THE ADMINISTRATORS AND THE MASTER GAME!
 

ABOUT COMPLAINTS, I CAN EXPRESS AND HELP ASSESS THE HELPERS!


BLOCKINGS FOR COMPLAINTS MAY ONLY BE ADMINISTRATOR OF THE SERVER (NOT FOR CHATBAN).

 

ANY EVIDENCE (SS, VIDEO) IS VALID FOR 24 HOURS FROM THEIR EXECUTION!

 

You need to follow the pattern of filing a complaint.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sample complaint:
Topic: Type of offence and accused player character name.
Your character name
Accused player character name
Accusation
Screen shots
1.Link or thumbnail
2.Link or thumbnail
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


TABLE OF PENALTIES:
1. 10% - no penalty
2. 20% - 24h (1 day) account block

3. 40% - 48h (2 days) account block
4. 60% - 72h (3 days) account block
5. 80% - 120h (5 days) account block
6. 100% - Permanent account block

APPEAL AGAINST JUDGEMENT.
The player has the right to appeal against the Game Master's decision on the penalty imposed on him only to the server administration. To do so, he must have hard evidence exempting him from the charges against him. Submitting appeals in which the player does not provide any evidence proving his innocence will result in a forum warn (10%) and an increase in the penalty by 50% (the exception is a penalty for 24 hours, in this case the player receives another 24 hours and 10% forum warn). The accused has 48 hours to appeal against the game master's decision. The administrator's decision cannot be appealed. Please remember to provide information on which account and penalties (link to the complaint) are related to the appeal. Appeals may be posted at this address: https://wognetworkcenter.com/forum/223-skargi-i-odniosania/

LIST OF OFFENSES AND PENALTIES.

1. Spam.
Spaming, pasting links on game chat, advertising of any MU Online servers, other games or web sites without permission from server Administration is prohibited.
Penalty from 10% to 100% warn.

2.Vulgarisms and insults on game chat. (Not applicable on guild and alliance chat)
- Against another player
Penalty from 10% to 100% warn.
- Family insult.
Penalty from 20% to 100% warn.
- Insult of server administration.
Penalty from 20% to 100% warn.

3. Prohibited character or guild names.
Use of vulgar, offensive or unethical character or guild names is forbidden.
Penalty 100% warn. There is a posibility to unban account if player will agree to delete character or guild.

4. Use of bugs.
Conscious use of bugs to gain benefits in game is forbidden.
Penalty 100% warn.

5. Use of unauthorized software (Hacks, cheats, attacks on server, item duplication, modified client files)
Penalty 100% warn

6. Trading accounts in real money.
It is forbidden to sell accounts and items in return for financial gain.
Penalty 100% warn.

7. Threats related to real world
Any threats to other player regarding real life are strictly forbidden.
Penalty from 20% to 100% warn.

8. Impersonating administration member.
It is forbidden to impersonate any administration member to obtain your own benefit.
Penalty from 20% to 100% warn.

9.Obstructing an event.
Obstructing an event despite GM warnings is porhibited.
Penalty 20% warn or 24h account block.

10. Chat Ban – Administration and game masters can use chat ban in case of non cultural player behavior or any type of breaking server rules.
ChatBan 30 minutes to 48 hours.

In case of extreme situation GM's can punish player with chatban 12h to 48h with additional 10% warn.

11. KS (Kill Steal) sub Vip and NoN-PvP applies only to the ARENA map - You enter the spot and make a screenshot (you must have ss where you can see the sub name, you can check under "C"), how are you alone or how to experience in party visible all party members, which confirms your / your spot right. Screeenshot is valid for 2 hours from making (every 2 hours a new screenshot is required), but if you are afk you have to you lose the spot.


A person who wants to take over the spot must have screenshots on the other person's afk, ask at least 3 times if there is an afk and wait at least 5 minutes for a response (screenshot required as proof of afk). If the person does not respond within this time, he / she loses the ownership to the spot (screenshot of no response after a 5 minutes as proof of afk). Then such a person can KS and ask the admin / gma to be transferred to the safe zone from the spot AFK member (first must verification if it is afk). If there is no admin or gm online, the person who returns from AFK, and has already lost the spot and KS, must immediately leave it under the penalty of 20% warn (complaint on the forum with evidence of afk and KS - the person who took over the spot submits a complaint). Disputed complaints where it will be difficult to determine the owner of the spot and not in accordance with the regulations will be rejected.

- Screenshot owned by the spot is valid for 2 hours from making, after 2 hours a new one should be made!
- Hover the cursor over the person who is showing the nickname!
- Screenshot must have information about the sub name (can be checked under "C") - minimum 1 this screenshot required.
- Complaints about AFK can be submitted a maximum of 24 hours from making the screeenshots!
- ATTENTION !!! - Modified screenshots will be rejected !!!

- CAUTION!!! AFK IS NOT FORBIDDEN AND IT IS NOT PUNISHED! YOU CAN LOSE ONLY RIGHT TO SPOT!
If the spot was taken, because the person is AFK and you want to submit a complaint on the forum about KS, it will be rejected.
You can make a complaint only if the person absent (AFK) returns from AFK (he will give a sign of presence in the game) and will continue to KS despite your admonition and informing about the loss of the spot must has to leave it.
- THE ADMINISTRATOR OR THE MASTER GAME CAN BE SUBMITTED AFK AND KS ONLY BETWEEN 12: 00-24: 00 (SERVER TIME COUNT), NORMAL COMPLAINTS FOR KS APPLY IN OTHER HOURS!

Penalty of 20% warn.


Copying and dristribution of this rules without author permission is prohibited.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.